Отваряне на мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от приоритетна ос 2 на ОПРСР

Днес, 15 декември 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” издаде Заповед за отваряне на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от проритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.
По мярката ще се подпомагат проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство”.

Преработвателните и търговските предприятия могат да се възползват от съфинансиране за някои от инвестициите си в следните сектори:

Сектор 01 – Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/ или разширение на съществуващи

Сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации

Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури

Сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.

Помощта се отпуска приоритетно на микро-, малки и средни предприятия.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Подробности и информация по отношение условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” могат да бъдат намерени в Наредба № 8 от 30 март 2009 г.