П О К А Н А към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за определяне на общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Покана

П О К А Н А към юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Покана
Декларация
Механизъм
Заявление