Възможностите за кандидатстване по ОП “Рибарство” бяха представени пред членовете на Националната асоциация на рибопроизводителите в Стара Загора

София, 22 октомври 2010 г. –  Експерти от Дирекция “Европейски фонд за рибарство” към ИАРА взеха участие в събранието на редовните членове на Национална асоциация на рибопроизводителите Стара Загора.

Експертите представиха Приоритетна ОС 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” и по специално: мярка  2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”, мярка 2.2. “Акваекологични мерки” и мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007 – 2013 г./.

Служителите на ИАРА дадоха ценна информация на членовете на асоциацията относно насоките за кандидатстване и изготвянето на проекти по Оперативната програма.

Представителите на Националната асоциация на рибопроизводителите проявиха значителен интерес към Наредба № 14 от 21 май 2010 г., която уточнява условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. “Акваекологични мерки”.  В тази връзка бяха разяснени спецификите за предоставяне на премии за прилагане на мерки опазващи и щадящи околната среда,  както и за преминаване към биологично производство и сертификация по екологичните стандарти.

Презентация на мярка 2.1, мярка 2.6 и мярка 2.2 от ОПРСР