До кандидатите по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, подали проектни предложения в периода 17.04.2013 г. – 17.05.2013 г.

Уважаеми кандидати за подпомагане по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.

Уведомяваме Ви, че след приключване на приема на проектните предложения по двете мерки на 17.05.2013 г., експертите от Управляващия орган (УО) на ОПРСР извършиха предварителна  приоритизация на постъпилите проекти. Приоритизацията е извършена, съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР и на база на данните, посочени от кандидатите в заявленията им за кандидатстване.

В резултат на направения анализ на данните е установено, че в зависимост от размера на бюджетите, заложени в Заповед № РД– 874/26.03.2013 г. и Заповед № РД–875/26.03.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА, са налични средства за непълно финансиране на 2 проектни предложения по мярка 2.1 и на 2 проектни предложения по мярка 2.6, съобразно получените точки при приоритизацията.

С оглед осигуряване на допълнителни средства за финансиране на повече от приетите проекти и с цел максимално усвояване на бюджета по ОПРСР, ИАРА в качеството си на УО ще направи анализ на цялостното прилагане и изпълнение на мерките от Приоритетна Ос 1, Приоритетна Ос 3 и Приоритетна Ос 5 и ще предприеме действия по промяна и одобрение на нов финансов план по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.