Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 2.5

Със Заповед №РД-1736/21.12.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА е определено да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.5. “Риболов във вътрешни водоеми” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/. Крайният срок за прием на проекти по мярката е края на работния ден на 27.01.2014 г.