Над 2.6 млн. лв. за пъстървово стопанство и два проекта на МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле бяха договорирани по Оперативна програма „Рибарство”

София, 4 декември 2012 г. – Три договора на обща стойност 2 639 631 лв. сключи ИАРА с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Единият договор е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“, а останалите два са по мярка 4.1 А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на Рибарските групи”.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по трите договора е в размер на 1 597 872 лв.

Бенефициент по мярка 2.1 е фирма „Шаварна биопарк” ООД от гр. Вилико Търново. Целта на инвестицията е да се извърши реконструкция на отдавна недействаща рибовъдна база и прилежащ терен. Предвижда се  изграждане на ново бетоново басейново рибовъдно стопанство за отглеждане предимно на Американска (дъгова) пъстърва. Избрана е технология за интензивно отглеждане на рибата. Стопанството ще е непълносистемно, предвид това, че ще се закупува зарибителен материал, който ще подлежи на угояване.
Инвестицията ще се реализира в землището на гр. Левски. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 562 638 лв., 60 % от одобрените разходи. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца.

И двата договора по мярка 4.1 А са на бенефициенти на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Главиница – Тутракан – Сливо поле. Единият е по проект на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан с наименование „Река Дунав – моето минало, настояще и бъдеще – обучение на ученици по природозащитно образование и местни традиции”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за предвидените дейности е в размер на 23 650 лв., 100 % от одобрените разходи.

Основната дейност на проекта е  създаване на учебна програма по природозащитно образование. Целта на програмата е запознаване с видовото разнообразие на рибите в река Дунав, изследване на рибните популации, класификация по семейства, срокове за забрана на улов на риба, през период на размножаване и др.  Предвидено е обучение за традиционните за района занаяти, както и десетдневно обучение  на открито, съчетано с риболов. Други цели на проекта – превръщането на рибарската област в привлекателна територия за живот, работа и отдих, посредством запазване на традициите в рибарския поминък, издигане на ролята на туризма и опазване на природните богатства.

След реализацията на проекта очакваните резултати са свързани със създаване на кабинет по местно кулинарство и работилница по дървообработване и лодкостроене, издаване на две книги – една за рибарството в Дунав и една за местната рибна кухня, проведена изложба и др.

Вторият бенефициент на МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле е СОУ „Христо Ботев” от гр. Тутракан. Проектът е с наименование „Тутракан – вечен като Дунава“ и предвижда провеждането на редица събития и дейности, като:

  • Организиране на Изложба „Опазване на природното наследство по река Дунав“, организиране и провеждане на два тренинга в местностите  „Калимок-Бръшлен“ и „Малък Преславец“;
  • Двукратно почистване крайбрежието на река Дунав в гр. Тутракан;
  • Организиране на ритуал в чест на Св. Николай – покровител на рибарите;
  • Създаване на учебни програми за задължителна подготовка по Биология в 8 и 9 клас и Свят и личност в 12 клас, включително и изработване на мултимедийни презентации за всяка от темите, снимков материал и видеоклипове, отразяващи местните традиции и бит;
  • Провеждане на периодични изследвания относно чистотата на водата в р. Дунав в района на гр. Тутракан, включително и анализ на пробите и организирането на статистика за чистотата на водата;
  • Отпечатване на 1000 броя двуезични дипляни с информация за рибните ресурси в рибарската област и традиционни рибарски рецепти за района на МИРГ и др.

    Одобрената безвъзмездна финансова помощ за предвидените дейности по договора е в размер на 11 583 лв., 100 % от одобрените разходи.
    Специфичните цели на проекта включват създаване на условия за устойчивост на природната среда, опазване на рибните популации и запазване и обогатяване на местните традиции и културна среда.