Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 3.3

Със Заповед № РД-1029/ 30.04.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.3 “Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки ” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.