УО на ОПРСР прие доклад на изпълнителя на проект по мярка 5.1 от ОПРСР с наименование „Изследване влиянието на популацията на рапана върху тази на черна мида, както и върху останалото биоразнообразие в Черно море”– Институт по рибни ресурси (ИРР), Варна.

УО на ОПРСР прие доклад на изпълнителя на проект по мярка 5.1 от ОПРСР с наименование „Изследване влиянието на популацията на рапана върху тази на черна мида, както и върху останалото биоразнообразие в Черно море”– Институт по рибни ресурси (ИРР), Варна.

По проекта е извършено проучване на отрицателното въздействие, причинявано от рапана върху популацията на черна мида  и други дънни организми, на методите за намаляване на отрицателното въздействие и са идентифицирани мерки за постигане на дългосрочно екологично равновесие.

Докладът е публикуван в раздел „За нас“, секция „Публикации“.