Р Е Ш Е Н И Е № 309 от 19 май 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  № 309  от 19 май 2014 година  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ОТ 2013 Г. ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ, ДА ОБЯВИ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРИ УСЛОВИЕ НА ДОГОВАРЯНЕ НАД БЮДЖЕТА ПО МЕРКИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДОГОВАРЯНЕ НАД БЮДЖЕТА ПО МЕРКИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“ 2007-2013 Г.