Заповед РД-141 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. относно мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

Заповед РД-141 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. относно мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/