Съобщение във връзка с приключването на приема на проектни предложения на 17.05.2013 г. по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” и 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приключването на приема на проектни предложения на 17.05.2013 г. по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”, съгласно т. 2 от Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на изпълнителния директор на ИАРА, Ви информираме, че в едномесечния период на прием са приети 62 броя проектни предложения с обща стойност на инвестицията в размер на 182 736 999.98 лв. и заявена от кандидатите безвъзмездна финансова помощ в размер на 109 524 583.64 лв.

Приемът на проектни предложения бе обявен с финансов ресурс в размер на  7 877 004. 83 лв.  съгласно РМС № 167/08.03.2013 г., включващ  остатъчния бюджет от максималния размер на договорената безвъзмездна финансова помощ над бюджета и финансов ресурс, който ще бъде прехвърлен от другите оси след промяна и одобрение на финансовия план по ОПРСР /2007-2013 г./ до 31.12.2013 г.

Считано от 17.05.2013 г. е приключил приема на проектни предложения по мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” съгласно т. 2  от Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на изпълнителния директор на ИАРА. В едномесечния период на прием са приети 10 броя проектни предложения с обща стойност на инвестицията в размер на 37 974 595.44 лв. и заявена от кандидатите безвъзмездна финансова помощ в размер на 21 096 747.16 лв.

Приемът на проектни предложения бе обявен с финансов ресурс в размер на  1 834 010.42 лв.,  включващ  остатъчния бюджет от максималния размер на договорената безвъзмездна финансова помощ над бюджета съгласно РМС № 167/08.03.2013 г. и  фанансов ресурс, който ще бъде прехвърлен от другите оси след промяна и одобрение на финансовия план по ОПРСР /2007-2013 г./ до 31.12.2013 г.

С настоящото Ви информираме, че постъпилите проектни предложения по двете мерки, ще се разгледат и оценят след извършване на административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване, извършване на  проверка на място и на база на съответствието им с целите, дейностите и изискванията на Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата съответно Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.

След приключване на административните проверки постъпилите проектни предложения ще се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР и ще се одобряват в низходящ ред съобразно получените точки в рамките на свободния бюджет по реда на чл. 26 от Наредба № 6 от 3.05.2012 г. по мярка 2.1., респективно по реда на чл. 27 от Наредба № 7 от 3.05.2012 г. по мярка 2.6. Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проектни предложения ще се сключват до 31.12.2013 г.