Модернизация на съществуваща садкова база за пъстърва на язовир Доспат за 2 761 978 лв.

София, 15 юни 2011 г. – Най-големият до момента проект за модернизация на рибовъдна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва ще бъде финансиран със средства от Оперативна програма „Рибарство”. Сключеният днес договор е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”.

Бенефициентът, фирма „Салвелинус Рея Фиш” КД от гр. Доспат ще инвестира 2 761 978 лв. в реализацията на този проект. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 657 187 лв.

Садковата инсталация на „Салвелинус Рея Фиш” КД е разположена в акваторията на язовир Доспат на площ 33 дка, разпределена в 2 блока, местност “Къркъма”, област Смолян.

За модернизацията на съществуваща садкова база за пъстърва ще бъдат закупени нови пластмасови садки, с които ще бъдат подмени съществуващите и излизащи от употреба стари метални. По този начин ще се увеличи общия обем, в който ще се разполага отглежданата риба. Целта е с намаляване гъстотата на посадката на рибите да се подобрят параметрите на ефективността на производствения процес чрез редуциране на хранителния коефициент и скъсяване на хранителния цикъл. Освен това, ще се постигнат възможно най-близки до естествените условия за живот на рибите и с това намаляване на въздействието върху околната среда.

В допълнение, за модернизацията е предвидено и осигуряването на сортировъчни решетки, сервизен катамаран, плаваща платформа за хранене и сортиране, лодка, система за течен лед, пералня за мрежи за даки, система за радарно наблюдение, система за видео наблюдение и др., с които като цяло ще бъде подобрена добрата производствена практика на фермата.

Производствената програма на бенефициента за отглеждането на пъстърва няма да бъде променяна т.е. ще остане 900 т. годишно, каквато е и към настоящия момент.

Очаква се проектът да бъде завършен през месец декември 2012 г., като с реализацията му ще бъдат създадени 7 нови работни места.