Представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Рибарство“ участваха в регионалната среща „Роля и функции на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България през периода 2014-2020 г.“

София, 5 ноември 2013 г. – Представители на УО на ОПРСР взеха участие в регионална среща „Роля и функции на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) в България през периода 2014-2020 г.“ Участие в срещата взеха над 50 експерти от неправителствени и бизнес организации, научни институти, университети и държавната администрация. Целта на събитието бе представяне и обсъждане на третия работен вариант на НПРД и по-специално приоритетите, мерките и дейностите в нея. Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) в България през периода 2014-2020 г. предвижда с помощта на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) да бъдат финансирани следните основни мерки:

  • Сдружаване на собственици/ползватели на водни тела с цел съвместни дейности – разработване и прилагане на добри практики, сътрудничество със сродни организации в Европа и др.;

  • Подобряване на структурата и функциите на крайбрежните и морските природни местообитания, както и на природни местообитания от влажните зони – преки природозащитни дейности, насочени към, видове, обект на опазване в защитените зони, буферни ивици от местни растителни видове, затревявания, проходи за риби, предпазни съоръжения за птици срещу токови удари по електропроводи, малки точкови обекти и др.);

  • Възстановяване на застрашени видове и реинтродукция в естествените им местообитания;

  • Подкрепа за прилагане на акваекологични мерки;

  • Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПМДР;

  • Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна рибарска група, прилагаща стратегия за местно развитие.

  • Инвестиции за подобряване качеството на повърхностните води – в т.ч. ограничаване на въздействието на стопанствата за аквакултури върху параметрите на водата и биоразнообразието;

  • Инвестиции за провеждане на бизнес дейности по опазване на биологичното разнообразие в крайбрежни, морски и влажни защитени зони от мрежата Натура 2000 и др.