Фокус група за обсъждане на Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2014-2020).

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми госпожи и господа,

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е в процес на подготовка на Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2014-2020).

Специфичните цели на плана са следните:

 1. Подобряване на конкурентоспособността на сектора на аквакултурата и подкрепа за развойната дейност и иновациите;
 2. Насърчаване на икономическата активност в сектора;
 3. Разнообразяване и подобряване на качеството на живот в крайбрежните и селските райони;
 4. Равнопоставеност и сигурност на операторите в сектора на аквакултурата във връзка с достъпа до води и пространство;
 5. Административно опростяване,  по-специално по отношение на лицензиите;
 6. Утвърждаване на показатели за екологична,  икономическа и социална устойчивост;
 7. Оценка на други възможни трансгранични последици за съседните държави-членки.

Бихме желали да Ви поканим в среща – фокус група, с цел обсъждане на:

 • Общи тенденции за развитие на аквакултурите в България
 • Потенциални пречки и предизвикателства за развитие на сектора
 • Подкрепа от държавните институции за развитието и устойчивостта на сектора
 • Оценка на резултатите от изпълнението на Плана 2007 – 2013
 • Очаквания за следващия програмен период
 • Други теми, предложени от участниците, във връзка с разработването на плана.

Срещата ще се проведе на 19 април 2013 г. и на нея са поканени представители на сектора и на неправителствени организации, имащи отношение към проблемите и приоритетите за развитие на аквакултурата в България. Информация относно мястото и часа на започване на срещатa ще бъде публикувана допълнително. Поради ограничения брой на местата в залата моля да заявите предварително Вашето участие в срок до 17 април 2013 г. на електронен адрес : mariya.karayotova@iara.government.bg