Изпълнение на проект с наименование „Наемане на външни експерти, които да извършват оценка на технологичното оборудване по проектите по мерките от ОПРСР”

Съгласно подписан договор по изпълнение на проект с наименование  „Наемане на външни експерти, които да извършват оценка на технологичното оборудване по проектите по мерките от ОПРСР”, с УНП BG0713EFF-512-220283, сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в качеството й на бенефициент по мярка 5.1. „Техническа помощ” и сдружение „Асоциация на месопреработвателите в България”,  е постигната основната цел на  проекта – подпомагане на експертите от УО при определяне размера на допустимите за подпомагане разходи с оглед защита на финансовите интереси на Европейския съюз и на Република България при усвояване на средствата от ОПРСР (2007-2013), и е изплатена БФП по проекта на стойност 15 000,00 лева без ДДС.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013), съфинансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз, и е насочен към постигане на цел 1 „Осигуряване изпълнението на ОПРСР” съгласно Наредба №30 от 11 декември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на без­възмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос 5 „Тех­ническа помощ“.