Изграждане на модерно предприятие за производство на рибни продукти и реконструкция на пъстървово стопанство ще бъдат реализирани с финансовата подкрепа на ОП „Рибарство”

София, 9 април 2012 г. – Още два договора на обща стойност 2 899 900 лв. се подписаха между ИАРА и бенефициенти на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Компанията „Три морета” ЕООД от гр. Карлово ще изгради ново модерно предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба с дневен капацитет 1 т. преработвана суровина. Слюченият договор е по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР на стойност 2 659 187 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 1 577 512 лв.

Предприятието ще бъде изградено в гр. Карлово, като ще бъде осигурено съвремено технологично оборудване, отговарящо на всички изисквания на ЕС в областта на ветеринарния и санитарен контрол, стандартите за качеството и безопасност.

Инвестицията предвижда производството на полуконсервирани рибни продукти – филе от аншоа и маринована аншоа по нова за България технология. Предприятието ще произвежда полуконсервирани продукти, които не са стерилизирани посредством висока температура, а посредством процес на осоляване за определено регламентирано време.

От фирма „Три морета” ЕООД предвиждат в производствената си програма годишно производство на 1000 т. филе аншоа и 7 т. филе от маринована аншоа.

Срокът за изпълнение на проекта е осем месеца. След реализацията ме бенефициентът ще осигури 40 нови работни места.

Другият подписан договор е на фирма „ИХТИО 2008” ООД от гр. Пещера на обща стойност 240 713 лв. Проектът е за реконструкция и модернизация на пъстървово стопанство по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по слючения договор е в размер на 144 427 лв.

Рибното стопанство е разположена по поречието на Стара река на 2 км. над гр.Пещера с общата площ 18.75 дка, включваща 8 дка водни площи. Инвестицията предвижда реконструкция на съществуващи четири клетки в един басейн, а в друг басейн ще бъдат построени десет бетонови клетки за отглеждане на зарибителен материал. Ще бъде включена и помпена сиситема за аварийно захранване на стопанството.

Срокът за изпълнение на проекта е пет месеца, като с реализацията му ще бъдат създадени четири нови работни места.