Покана за прием на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи по ОП “Рибарство”

София, 14 септември 2011 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури обявява покана за прием на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и местни стратегии за развитие по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области” от Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

Пълният комплект от документи за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: http://www.oprsr.government.bg.

Крайният срок за подаване на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи и местни стратегии за развитие е 12 октомври 2011 г.

Документи се приемат на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция „Европейски фонд за рибарство”.

За допълнителна информация и въпроси: дирекция „Европейски фонд за рибарство”, отдел „Програмиране и мониторинг”, електронен адрес: katerina.chusheva@iara.government.bg.

Покана за прием на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи