Проведен информационен ден в град Пловдив по ОП “Рибарство”

София, 20 април 2011 г. - Вчера, в град Пловдив беше проведен Информационен ден на отворените мерки по приориретна ос № 2 от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство».

Пред потенциалните бенефициенти от област Пловдив бяха представени:

- Напредъка в изпълнението на Оперативна програма “Рибарство”, отворени мерки, актуална информация за договорираните и изплатени средства от бюджета по програмата. Акцент беше поставен върху три от стартиралите мерки, с най-голям интерес за представителите от региона.

- Г-н Стоян Котов, старши експерт в дирекция „Европейски фонд за рибарство” презентира мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Разгледани бяха общите изисквания към кандидатите  по Оперативната програма, както и условията и реда за получаване на безвъзмездна финансова помощ.. Представени и обсъдени бяха всички документи, необходими за окомплектоването на проектните предложения.

- Д-р Боряна Воденичарска, главен експерт в дирекция „Европейски фонд за рибарство” представи на срещата мярка 2.2 „Акваекологични мерки” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Бяха обсъдени въпроси, свързани с допустимите за подпомагане дейности и методологията за определяне на премиите по трите сектора на мярката. Разгледан беше и пътят на проектите, след регистрирането им в ИАРА, отделните етапи, през които преминава всеки проект по мярката, дадени бяха конкретни примери за изчисление на помощта.

На срещата присъства заместник-областния управител на Плодвив, началник отдел Регионален център «Централна България» на ИАРА, както и много гости от областта.

Директор дирекция «Европейски фонд за рибарство» г-жа Елиза Дилова и експертите от дирекцията отговаряха на поставените конткретни и общи въпроси по изнесените презентации и представената пред аудиторията информация за Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство».

Презентация – Информационен ден, Пловдив, 19 април 2011 г.

Picture 1

Picture 2