Допустимост на морски и сладководни водорасли и речен рак за безвъзмездна финансова помощ от ОПРСР

Отговор на отправено запитване към Комисията за мнение по въпроса дали морски и сладководни водорасли и речен рак могат да се считат за водни организми по смисъла на Регламент 1198/2006 и дали тяхното производство е допустимо за финансиране от ЕФР може видите тук.