Опростяване на условията и реда за кандидатстване по ОП „Рибарство”

София, 7 октомври 2011 г. - Със заповед на министъра на земеделието и храните е сформирана работна група, която да извърши преглед на законодателството свързано с условията и реда за кандидатстване по мерките от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, финансирана от Европейския фонд за рибарство и да направи предложения за опростяване на правната и административната рамка на програмата.

В състава на групата са включени експерти от Управляващия орган на ОПРСР, Междинното звено на УО, експерти от министерството на земеделието и храните и представители на всяка една от официално признатите асоциации в сектор рибарство.

При необходимост, в процеса на работа ще бъдат привлечени допълнително други специалисти и лица от неправителствения сектор.

С особен приоритет са наредбите по ОПРСР, към които има най-голям интерес от страна на бизнеса, а именно:

  • Мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна дейност”
  • Мярка 2.1.  “Производствени инвестиции в аквакултурата”
  • Мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”
  • Мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на Рибарските групи”