Изменение и допълнение на наредби по мерки от ОПРСР

В Държавен вестник, брой 44 от 11 юни 2010 г. са публикувани изменение и допълнение на наредби, регламентиращи условията и реда за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по още три мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” на ОПРСР

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности” по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” на ОПРСР

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. „Мерки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” на ОПРСР