Договаряне по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ и 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме ви, че след извършената приоритизация на постъпилите проектни предложения, приети съгласно Заповед № РД-874 от 26.03.2013 г., по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ и 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, Управляващият  орган пристъпи към договаряне над бюджета на Приоритетна ос 2, съгласно Решение на Министерски съвет № 309 от 19.05.2014 г. за изменение на Решение на Министерския съвет на Република България № 167 от 8 март 2013 г. за даване на съгласие изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да обяви прием на заявления за подпомагане при условие на договаряне над бюджета по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да предприеме необходимите действия по договаряне над бюджета по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.

УО сключва с кандидатите по съответните мерки договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с клауза, съгласно която финансиране по проектите ще бъде предоставено само при освобождаване на реален ресурс по мярката. Когато бъдат освободени необходимите средства от бюджета на мярката, с бенефициента се сключва анекс, който му дава възможност да получи финансиране по програмата и право да изпълнява инвестицията, предмет на проекта.

Уважаеми кандидати, моля имайте предвид, че при освобождаване на средства по мерките, последователността на сключване на анекси с кандидатите следва реда на класиране на проектните предложения съгласно извършената приоритизация.