Още четири мерки от ОПРСР с наредби в ДВ

Още четири наредби за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ са публикувани в Държавен вестник, брой 43 от 8 юни 2010 г.:

Наредба № 13 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. „ Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от ОПРСР

Наредба № 14 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. „Акваекологични мерки” по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. „Пилотни проекти” по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” на ОПРСР

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от ОПРСР