ИАРА съдейства на ВВФ- България

ИАРА съдейства на ВВФ- България, като спомага за разпространението на публична покана за определяне на изпълнител за извършване на услуга с предмет “Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход” по дейност 3 от проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби, с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна среда 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: 5103020-С-012, Номер на проекта 5103020-23-666, приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното развитие.

Документация и изискванията са публикувани на следните интернет адреси:

http://www.eufunds.bg/

http://www.wwf.bg/

Публичната покана е публикувана на страницата на ВВФ- България

http://www.wwf.bg/about_wwf/copy_of_announcements_15022013_1551/procedure__february_2013_/