Делегация на Европейската комисия от Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство” беше на посещение в България

София, 10 декември 2010 г. - В периода 8 – 9 декември, 2010 г. на посещение в България беше делегация на Европейската комисия, Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство”. На срещите проведени в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в Народното събрание и в Министерство на земеделрието и храните, представителите от Брюксел изразиха силното си задоволство от постигнатия напредък през 2010 г. в изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. В Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Управляващ орган на Оперативната програма се състоя Годишната среща за преглед изпълнението на Програмата. Отбелязан беше фактът, че до края на годината страната ни ще получи положителна оценка за съоттветствие на изградените системи за управление и контрол по Оперативна програма „Рибарство”, резултат от работата на екипа на Дирекция „Европейски фонд за рибарство” на Агенцията.

На срещата в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в НС от страна на Европейската комисия също беше изразено задоволството от постигнатите резултати и отбелязан фактът, че с такъв темп трябва да се продължи прилагането на Програмата и през следващите години.

Представителите на Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство” се срещнаха и с министъра на земеделието и храните. Доктор Найденов изрази задоволството си от факта, че администрацията на  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и ЕК работят в тясно сътрудничество и в изключително оперативна и кооперативна обстановка.

На 9 декември се състоя Шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на Оперативната програма, посланията и изразените мнения по време на срещата бяха в същия дух на задоволство за ускорените темповете на договиране на средства по Програмата, както и от подписването на Финансовото споразумение с Национален гаранционен фонд, станало факт в началото на седмицата.

Непосредствено след проведения Комитет за наблюдение се състоя среща с преставителите на Местните инициативни рибарски групи по Приоритетна ос № 4 Устойчиво развитие на рибарските области от Приоритетна ос № 4 отново с участието на представителите от Европейската комисия.