Публикувана наредба по мярка 2.5 “Риболов във вътрешни водоеми” от ОПРСР

София, 17 септември 2010 г. – В ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г. е публикувана Наредба № 23 от 7 септември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5 “Риболов във вътрешни водоеми” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/ г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС .
Общият бюджет на мярката е 15 961 509 лв.
Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя за проекти  насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения на брега на река Дунав и за проекти, свързани с модернизирането на риболовния флот по р. Дунав.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 60% от размера одобрените и реално извършените инвестиционни разходи, от които 75% се осигуряват от ЕФР и 25% от държавния бюджет на Република България.

Наредба № 23 от 7 септември 2010 г.