Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за изграждане на водоем за рибовъдство – язовир Кремен с бенефициент „ЕКО ТУР 2006” ООД.

Фирма „ЕКО ТУР 2006” ООД от гр. Кърджали ще изгради водоем за рибовъдство за интензивно отглеждане на на дъгова пъстърва в садкова инсталация, както и за екстензивно отглеждане на шаран и растителноядни риби със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. 

Общата стойност на инвестицията е 954 192,43 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 572 515,46 лв., което представлява 60% от стойността на одобрените инвестиционни разходи.

 Местоположението на аквакултурната ферма ще бъде в землището на с. Кремен, община Кирково, област Кърджали върху имот, собственост на кандидата.

Производственият капацитет на фермата е за производство на 44,25 т. дъгова пъстърва, 0,834 т. шаран, 0,360 т. толстолоб и 0,040 т. бял амур годишно.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Кандидатът предвижда осигуряването на 4 нови работни места.