На 14.11.2013г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Централното управление на ИАРА /бул. Христо Ботев № 17/, в зала 312 ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени предложения за промяна на следните наредби по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013г. /ОПРСР/

Уважаеми госпожи и господа,

На 14.11.2013г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Централното управление на ИАРА /бул. Христо Ботев № 17/, в зала 312 ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени предложения за промяна на следните наредби по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013г. /ОПРСР/:

  1. НАРЕДБА № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. “Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по Приоритетна ос №1 “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
  2. НАРЕДБА № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” по Приоритетна ос № 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
  3. НАРЕДБА № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007 – 2013/ (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.
  4. НАРЕДБА № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
  5. НАРЕДБА № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5 „Пилотни проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за Програмен период 2007 – 2013 г.
  6. НАРЕДБА № 30 от 11 декември 2010 г.
    за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по приоритетна ос № 5 “Техническа помощ” на ОПРСР /2007-2013/.

Във връзка с гореизложеното, каним всички, които имат интерес  по горепосочените мерки, да вземат участие в предстоящата работна среща.