Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 1.1

Със заповед № РД-1582/ 13.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАРА се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от ОПРСР (2007-2013). Крайният срок за прием на проекти по мярката е края на работния ден на 11.12.2013 г.