Изплатени 234 660 лв. за изпълнен проект по ОП „Рибарство”

София, 20 септември 2010 г. – Приключи изпълнението на проект за „Изграждане на садково стопанство на язовир „ Сивата вода” на фирма Пластек ООД , гр. Хасково по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Изплатената безвъзмездна финансова помощ е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” по приоритна ос 2  на Оперативната програма и е в размер на 234 660 лв.
С реализацията на инвестицията е изградено специализирано садково стопанство за отглеждане на шаран в язовир „Сивата вода” в землището на гр. Хасково. Водоемът е  характерен с непрекъснатия приток на вода и добра проточност, което дава възможност за поддържане на добър хидрохимичен режим.
В новоизграденото стопанство бенефициентът ще произвежда 28 244 кг. шаран за година. Проектът бе с продължителност 12 месеца и след реализацията му са осигурени нови работни места за  3 души.