До кандидатите по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, подали проектни предложения в периода 17.04.2013 г. – 17.05.2013 г.

Уважаеми кандидати за подпомагане по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.

Уведомяваме Ви, че след приключване на приема на проектни предложения по мерки 2.1 и 2.6 на 17.05.2013 г., експертите на  УО на ОПРСР извършиха предварителна  приоритизация на постъпилите  проекти. Приоритизацията е извършена, съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР и на база на данните, посочени от кандидатите в заявленията им за кандидатстване.

В резултат на направения анализ на данните е установено, че в зависимост от размера на бюджетите заложени в  заповед № РД– 874/26.03.2013 г. и заповед № РД–875/26.03.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА са налични средства за непълно финансиране на 2 проектни предложения по мярка 2.1 и на 2 проекта по мярка 2.6, съобразно получените точки при приоритизация.

С оглед осигуряване на допълнителни средства за финансиране на повече от приетите проекти и с цел максимално усвояване на бюджета по ОПРСР на ИАРА, в качеството си на Управляващ орган ще направи анализ на цялостното прилагане и изпълнение на мерките от Ос 1, Ос 3 и Ос 5 и ще предприеме действия по промяна и одобрение на нов финансов план по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.