До бенефициентите по ОПРСР относно изготвяне на анализ за максимално усвояване на средствата по ОПРСР до края на 2013г.

УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,

Управляващия орган изготвя анализ относно възможността за максимално усвояване на средствата по ОПРСР до края на 2013г. С цел получаване на допълнителна информация се провежда запитване сред бенефициентите на Програмата по различни инвестиционни мерки.

Моля, в качеството Ви на основна част от процеса по успешното изпълнение на целите по Програмата да окажете съдействие на УО с цел да се гарантира в максимална степен усвояване на средствата предвидени за развитие на сектор „Рибарство”.