Мярка 1.2. Временно прекратяване на риболовни дейности

Със Заповед № РД – 915 от 03.04.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е  прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 1.2  „Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности“ от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

Корабособствениците и/или членовете на екипажите, на които се налага временно да преустановят своите дейности, могат да получат премия, съфинансирана от ЕФР. Сезонните прекратявания на работа, съответстващи на риболовен график или на добри практики, не се обхващат от тези мерки. Взимат се предвид само прекратявания, наложени поради мерки за управление на ресурсите, неподновяване на споразумение за риболов или план за спасяване и преструктуриране на предприятие.
Тази премия може да бъде отпусната и за времетраенето на замяна на двигател или при извънредно събитие (природно бедствие, обществени здравни мерки и др.).

Наредба № 13 от 21 май 2010 г.

Критерии за избор на проекти по ОПРСР