Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота

Със Заповед № РД – 913 от 03.04.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 1.5 “Социално-икономически компенсации за управлението на флота” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

България може да се възползва от финансиране от ЕФР на социално-икономически мерки, предназначени за подпомагане на рибарите, потърпевши от намаляването на ресурсите или от слабата конюнктура в сектора, например за програми за обучение или професионална преквалификация, за финансиране на ранно пенсиониране и т.н.

ЕФР може да съфинансира премия за закупуване (частично или цялостно) на първи кораб при следните условия:

 • рибарят трябва да е на възраст до 40 години и да има най-малко 5 години опит (или съответна професионална подготовка)
 • корабът втора ръка трябва да е на възраст между 5 и 30 години, да е с размери, ненадхвърлящи 24 м и вече да е оборудван за морски риболов
 • премията не може да надвишава 15 % от цената на придобиване на кораба и не надхвърля сумата от 50 000 евро.

  ЦЕЛИ И СЕКТОРИ НА МЯРКАТА:

  По мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” ще бъдат подпомагани инвестиции, допринасящи за постигане на една или повече от целите на мярката свързани с повишаване на професионалните умения, по-специално за млади рибари, както и с придобиване за първи път на право на собственост върху част или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.
  Допустими сектори и дейности по мярката:
  Сектор 01 Компенсации за времето на обучение за придобиване и повишаване на професионалните умения
  Сектор 02 Придобиване за първи път на право на собственост върху част от или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.

  Безвъзмездната финансова помощ се предоставя във вид на премии за рибари и собственици на риболовни кораби за компенсиране на загуба на доходи за времето за участия в обучения и премии за придибиването на собственост върху кораб.

  Условията и реда за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по мярката са разписани в Наредба № 12 от 21 май 2010 г.

  КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

  Бенефициенти по мярка 1.5. „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” могат да бъдат еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
  Кандидатите по сектор 01 трябва да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността.
  Кандидатите по сектор 02 трябва през последните 5 години към датата на кандидатстване да са работили като рибари или да имат еквивалентно професионално обучение и да придобиват за първи път право на собственост върху част или върху цял кораб с дължина под 24 метра, който кораб да е оборудван за риболов в морето и да е на възраст между 5 и 30 години.

  Още изисквания към кандидатите:
  Кандидатите по мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” се подпомагат, при условие че:

  1. Нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата
  2. Нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд “Земеделие”
  3. Едноличните търговци, търговските управители и членовете на управителните органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, освен ако не са реабилитирани, както и да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност
  4. Не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност
  5. Не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ)
  6. Са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
  7. Притежават валидно разрешително за стопански риболов по Закона за рибарството и аквакултурите – по сектор 01
  8. Притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за годината на кандидатстване, в предвидените случаи – по сектор 01
  9. Нямат навършени 40 години към датата на кандидатстване – по сектор 02.

  Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 от Наредба № 12 от 21 май 2010 г. в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на риболовния кораб.
  В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА – София извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване и след това одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване.

  КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

  Подпомагат се проекти, които допринасят за изпълнение на целта на мярката.
  Дейностите по проект по мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” се отнасят за риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА. Изключение се допуска при кандидатстване по сектор 02, в случай че кандидатът е осигурил риболовен капацитет за регистрация на кораба.
  За проекти по сектор 01, които се отнасят за обучение на членовете на екипаж, проектът се подава от собственика на риболовния кораб.

  ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

  Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
  Размерът на премията се изчислява съгласно реда и условията в приложение № 2 от Наредба № 12 от 21 май 2010 г.
  Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 02 се предоставя еднократно за целия програмен период.

  ДОПУСТИМИ ПРЕМИИ:

  Допустими за финансиране са премии по секторите, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1 от Наредба № 12 от 21 май 2010 г., за разходи извършени след подписването на договора.
  Премиите се отпускат при стриктно изпълнение на условията, посочени в договора.

  Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за постигане на целите на мярката:
  •    по сектор 01 – премии за компенсиране на загуба на доходи за времето за участие в обучения за придобиване и повишаване на професионалните умения на собствениците и членовете на екипажите на риболовните кораби
  •    по сектор 02 – премии за придобиване за първи път на право на собственост върху част или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.

  По сектор 01 са допустими следните обучения за собственици и членове на екипаж на риболовни кораби с габаритна дължина над 12 метра или риболовни кораби с габаритна дължина под 12 метра, съоръжени с влачещ риболовен уред, като посочените в приложение № 3 от Наредба № 12 от 21 май 2010 г.:
  •    по безопасност за млади рибари, с продължителност на обучението не повече от 10 дни
  •    по извършване на отговорен риболов, с продължителност на обучението не повече от 10 дни
  •    по използване на нови технологии и методи за риболов, с продължителност на обучението не повече от 10 дни.

  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ:

  Одобреният проект се изпълнява в срок 12 месеца.
  Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора.
  Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора.

  Бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции на ДФЗ – Разплащателна агенция по място на регистрация на кораба и прилага документите съгласно приложение № 5 от Наредба № 12 от 21 май 2010 г.

  Заявката за плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора.

  В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълнението на дейностите, посочени в договора, РА извършва административни проверки на представените документи, извършва проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ, изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента, изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.

  За период 5 години от датата на сключване на договора бенефициентът е длъжен да използва придобития въз основа на одобрения проект риболовен кораб по предназначение, да не го продава, дарява, преотстъпва под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон.

  Най-късно до края на изпълнението на проект по сектор 02 бенефициентът трябва да придобие разрешително за стопански риболов за риболовния кораб, предмет на подпомагане, Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година, както и да осигури съответствието му с всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до експлоатацията му.

  Във връзка с сигуряването на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
  1. Име на бенефициента и наименование на проекта с местоположение на обекта на инвестицията.
  2. Приоритетна ос, мярка, сектор и дейност.
  3. Общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
  4. Общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
  5. Общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Наредба № 12 от 21 май 2010 г.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Списък с членове по Приложение 1

Критерии за избор на проекти по ОПРСР