Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност


Със Заповед № РД – 548 от 17 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА

 • Подобряване на безопасността на борда на риболовния кораб;
 • Подобряване на селективността на риболовните уреди;
 • Подобряване на работните условия и хигиената на борда на риболовния кораб;
 • Подобряване на качеството на продуктите и на местата за съхраняване на уловите;
 • Повишаване на енергийната ефективност и подмяна на основните двигатели.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ

 • Сектор 01: Закупуване на оборудване за подобряване на безопасността на борда;
 • Сектор 02: Закупуване на оборудване за подобряване на условия на труд на борда на риболовния кораб;
 • Сектор 03: Закупуване на оборудване за подобряване на хигиена на борда на риболовния кораб;
 • Сектор 04: Закупуване на оборудване за подобряване на качеството на продукта на риболовния кораб – уловената риба или други водни организми;
 • Сектор 05: Закупуване на оборудване за подобряване на енергийната ефективност;
 • Сектор 06: Закупуване на оборудване за селективност на улова;
 • Сектор 07: Подмяна на двигател;
 • Сектор 08: Подмяна на риболовния уред;
 • Сектор 09: Други инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност, които не увеличават риболовния капацитет и риболовните възможности на кораба.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които:

 • са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността;
 • притежават валидно разрешително за стопански риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ

Подпомагат се проекти, които отговарят на една или повече от целите на мярката при следните условия:

 • риболовният кораб трябва да е произведен 5 или повече години преди датата на кандидатстване, като увеличаването на тонажа на кораба поради модернизиране на основната палуба, предназначено за повишаване на безопасността на борда, за подобряване на условията и хигиената на труда, както и на качеството на продуктите, не увеличава риболовния капацитет и риболовните възможности на кораба;
 • безвъзмездна финансова помощ се предоставя еднократно за смяна на двигател/и на риболовния кораб за целия програмен период, като новият двигател трябва да:

* има същата или по-малка мощност от експлоатирания преди подмяната на двигател за извършващи риболов кораби с габаритна дължина под 12 m, които не са съоръжени с влачещ риболовен уред съгласно приложение № 3;

* има най-малко 20 на сто по-ниска мощност от експлоатирания преди подмяната двигател за кораби до 24 m габаритна дължина;

* се подменя с по-икономичен, като новият двигател трябва да бъде с най-малко 20 на сто по-ниска мощност от експлоатирания преди подмяната двигател за траулери с габаритна дължина повече от 24 m, при условие че корабът попада в обхвата на планове, изготвени в съответствие с насоки на Общността за държавна помощ с цел оздравяване и преструктуриране на фирми, изпаднали в затруднение и одобрени от министъра на земеделието и храните;

* за кораби до 24 m габаритна дължина и при траулери с габаритна дължина над 24 m намалението на мощността на двигателя трябва да бъде извадено от референтното ниво, вписано в Регистъра на риболовните кораби на Република България.

 • Безвъзмездната финансова помощ за защита на уловите и уредите от хищници, включително чрез промяна на материала на частите на риболовния уред, се предоставя, при условие че не се повишава риболовното усилие на кораба или не се намалява селективността на риболовния уред, както и при условие че са взети всички мерки за избягване на физическото увреждане на хищниците съгласно разпоредбите на директиви на Съвета на ЕС 79/409/ЕИО и 92/43/EИО и Закона за рибарството и аквакултурите.
 • Собствениците на риболовни кораби могат да кандидатстват за подмяна на риболовен уред с цел постигане на определена селективност, при условие че:

* риболовният кораб е засегнат от план за приспособяване на риболовното усилие, вследствие на което променя риболовния си метод и напуска съответния риболовен район, за да отиде в друг район, където състоянието на ресурсите позволява осъществяването на риболов, или

* новият риболовен уред е по-селективен и отговаря на признатите критерии и практики за опазване на околната среда, които надхвърлят съществуващите, регламентирани в правото на Общността и в Закона за рибарството и аквакултурите, задължения.

 • Безвъзмездна финансова помощ за първа подмяна на риболовен уред се отпуска:

* при съответствие с новите технически изисквания за селективност съгласно правото на Общността безвъзмездна финансова помощ се отпуска до датата, в която тези изисквания станат задължителни, или по изключение за кратък период след тази дата, който период е регламентиран в правото на Общността;

* при намаляване въздействието на риболова върху видовете, които нямат търговско значение.

 • Подмяната на риболовен уред на борда на риболовния кораб се финансира до два пъти в рамките на програмния период 2007 – 2013 г.
 • Риболовният кораб трябва да има регистрация в Регистъра на риболовните кораби като действащ риболовен кораб през последните две календарни години, считано от датата на кандидатстване.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

 • Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 40 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
 • Безвъзмездната финансова помощ при подмяна на двигател/и на риболовния кораб е в размер 20 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
 • Безвъзмездната финансова помощ при инвестиции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов е в размер 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
 • Безвъзмездната финансова помощ при инвестициите за дребномащабния крайбрежен риболов, свързани с подмяна на двигател/и е в размер 40 на сто от размера на одобрените инвестиционни разходи.
 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един риболовен кораб не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИТЕ

Допустими за финансиране са разходите, посочени в Наредба № 5 от 3.05.2012 г.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 от Наредба № 5 от 3.05.2012 г в Териториалното звено на ИАРА по място на регистрация на кораба или в най-близкото Териториално звено

В срок до 2 месеца ИАРА извършва административни проверки и проверка на място, в резултат на което одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Одобреният проект се изпълнява в срок от 12 месеца.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАРЕДБА № 5 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” по Приоритетна ос № 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Приложение 1
Приложение 2
Актуален вариант на Списък на влачещи риболовни уреди, посочени в
Приложение № 3 от Наредба № 5 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” по приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г., утвърждавам Указания относно определяне на допустимите за финансиране инвестиции на борда на риболовните кораби.
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7

Полезни документи

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПРАВКА ЗА ОБОБЩЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОЕТО ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 4 НА ЗМСП

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СВЪРЗАНОСТ

Брошура за Мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”

Указания относно кандидатите по ОПРСР, които кандидатстват по инвестиционни мерки

Указания за попълване на Заявление за кандидатстване по мярка 1.3. “Инвестиции на борда риболовните кораби и селективност”

Указания за попълване на Инвестиционно намерение Част А по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”.

Помощен документ за изчисление на индивидуалния лимит за подпомагане на риболовен съд и размера на безвъзмездната финансова помощ

Заявление за кандидатстване по Мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”.

ВАЖНО!
В изпълнение на изискванията за защита на финасовите интересите на Европейските общности всеки ползвател на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” трябва задължително да попълни и подпише към датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Декларация за нередност.

Критерии за избор на проекти по ОПРСР