Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”

От 2007 г. Европейският фонд по рибарство (ЕФР) е новият инструмент за управление на структурните мерки в рибарския отрасъл. ЕФР предоставя помощи за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите като част от една обща стратегия, която ще подпомогне изпълнението на целите на реформираната Обща политика по рибарство /ОПР/ на Европейския съюз.

Средствата по този фонд се разпределят между държавите членки според критерии, свързани с нивото им на просперитет.
Пълноправното членство на България в Европейския съюз постави страната пред нови възможности, но и пред нови предизвикателства с оглед необходимостта да се отговори на изискванията на реформираната Обща политика в областта на рибарството на ЕС.
В условията на засилена конкуренция след членство в Общността, е необходимо предприятията в областта на рибарството да преминат процес на реконструкция и модернизация, за което е необходимо финансиране. За тази цел в съответствие с изискванията на Регламент на Европейската комисия № 498/2007, разписващ подробните правила за прилагане на Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 за създаването на Европейския фонд по рибарство (ЕФР),  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е разработила Национален стратегически план за рибарство и аквакултури, представящ начина на приложение на структурната политика на ЕС в България като част от Общата политика по рибарство и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013), където са описани политиките и приоритетите за развитие на сектор “Рибарство” – риболов и аквакултура, както и районите на действие на рибарските групи, които ще получат финансиране от Европейския фонд по рибарство.
Двата стратегически документа са основата на прилагането на структурната политика в областта на рибарството в България за финансовия период 2007-2013 г. Оперативната програма ще бъде прилагана на цялата територия на Република България, която е класифицирана като Цел “Сближаване” по смисъла на Европейския регламент за Кохезионната политика.

Съгласно Член 254 от Договора за ЕО, Република България получи Нотификация от Генералния секретариат на Европейската комисия, както и Решение на Комисията от 14.12.2007 г. относно одобряване на Оперативната програма за подпомагане от Общността чрез Европейския фонд по рибарство в България за програмния период 2007 – 2013 година.

Главна стратегическа цел на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ е превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

Бюджет на програмата: 101 168 996 евро. Програмата се финансира от Европейския фонд з рибарство и държавния бюджет на Република България.

Договорената безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР към 1 юни 2012 г.: 51 217 864,12 евро (50,63 %).

Изплатена безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР към 1 юни 2012г.: 14 810 073,67 евро (14,65%).

Стратегическа цел: Превръщането на сектор „Рибарство“ в конкурентноспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

Приоритетни оси и мерки на програмата:

Приоритетна ос 1 – Мерки за приспособяване на българския риболовен флот

Бенефициенти: Юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби.

Мерки за постигане на целите по приоритетна ос 1:

Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

Мярка 1.2. Публична помощ за временно прекратяване на  риболовни дейности

Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и  селективност

Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов

Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота

Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Бенефициенти: Физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, асоциации и организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми.

Мерки за постигане на целите по приоритетна ос 2:

Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Мярка 2.2 Аква-екологични мерки

Мярка 2.3 Мерки за опазване здравето на потребителя

Мярка 2.4 Мерки, насочени към опазване здравето на животните

Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми

Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес

Бенефициенти: Публични и публично – частни организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и организации на производителите.

Мерки за постигане на целите по приоритетна ос 3:

Мярка 3.1. Колективни дейности

Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора

Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки

Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании

Мярка 3.5. Пилотни проекти

Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области:

Мярка 4.1 Развитие на рибарските области:

Подмярка 4.1. А. Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на Рибарските групи

Подмярка 4.1. Б. Помощ за осъществяването на съвместни дейности

Приоритетна ос 5 – Техническа помощ:

Бенефициенти: Всички държавни структури, въвлечени в изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007 – 2013/ г.

Програмни документи:

Национален стратегически план за рибарство и аквакултури /2007-2013/
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)
Operational program fisheries sector development (2007-2013)
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013) версия № 3

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013) версия № 4

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013) версия № 5

Презентация на ОПРСР /2007-2013/