Полезна Информация

В изпълнение на изискванията за защита на финасовите интересите на Европейските общности всеки ползвател на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” трябва задължително да попълни и подпише към датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Декларация за нередност.

Указания за отговорностите на бенефициентите по ОПРСР, свързани с прилагане на мерките за информация и популяризиране сред широката общественост

Примерна табела във връзка с  прилагане на мерките за информация и популяризиране сред широката общественост

Указание относно понятието “Независими оферти” към Допълнителните разпоредби на наредбите по мерките от ОПРСР

Допустимост на морски и сладководни водорасли и речен рак за безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за рибарство

Финансови корекции на разходите свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС

Доклад за наблюдението и контрола при прилагането на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013 г.) за периода 2007 – 2010 г.
Становище от заместник-министъра на околната среда и водите за одобрение на Доклада за наблюдението и контрола при прилагането на ОПРСР