Архив Uncategorized

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 версия 1

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 версия 10.10.2014 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Коментари на членове на ТРГ

Таблица за отразяване на предварителните коментари на ЕК

Проект на индикативна годишна работна програма на ПМДР 2014 – 2020 за 2015г.

Във връзка с изискванията на чл. 7, ал.3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., е публикувана  за предварително обсъждане проекта на Индикативна годишна работна програма на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020  г. за  2015 г.

Коментари и предложения  по проекта на Индикативна Годишна работна програма по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.  за 2015 г. могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. (сряда), на електронен адрес: hristo.parvanovski@iara.government.bg

„Една посока–много възможности“ е мотото на европейските фондове за България за следващия програмен период 2014–2020 г.

Read the rest of this page »

Изпълнение на проект с наименование „Наемане на външни експерти, които да извършват оценка на технологичното оборудване по проектите по мерките от ОПРСР”

Read the rest of this page »

Изменения в наредбата по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от ОПРСР

София, 15 март 2011 г. – В ДВ, бр. 21 от 15 март 2011 г. е публикувана наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”

Read the rest of this page »