Архив Новини

Министерство на околната среда и водите съгласува екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Read the rest of this page »

П О К А Н А към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за определяне на общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Покана

П О К А Н А към юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Покана
Декларация
Механизъм
Заявление

Проект на индикативна годишна работна програма на ПМДР 2014 – 2020 за 2015г.

още:

ИАРА публикува за консултации Доклад за екологична оценка (ДЕО) и Нетехническо резюме на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Read the rest of this page »

Над 113 млн. евро е бюджетът на Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020 г.)

Read the rest of this page »